Landschappelijke inkadering

 

Moderne land- en tuinbouwbedrijven zien zich omwille van de concurrentiedruk en de kostenefficiëntie genoodzaakt om zoveel mogelijk opbrengst uit iedere m² te halen. Dit resulteert in een uniform en ééntoning landschap dat noch esthetische noch ecologische toegevoegde waarde bezit. Om dit (al is het maar op kleine schaal) tegen te gaan, is getracht om de kwekerij toch ecologisch en landschappelijk verantwoord in te richten zonder de opbrengst uit het oog te verliezen. Zo is er rondom het veld een inheemse gemengde haag aangeplant (sleedoorn en sporkehout). Verder zijn er een aantal inheemse hoogstambomen (zomereik, lijsterbes, zwarte els, es en grootbladige linde) aangeplant die na verloop van tijd als solitairen een blikvanger in het landschap zullen zijn. Ook de aanplant van knotbomen (zwarte els en es) langs de akkerrand moet de visuele aantrekkingskracht vergroten.

 

Ecologie

 

De aanplant van hagen en bomen dient echter niet enkel een esthetisch nut. Deze planten (en groenstructuren) hebben immers ook voordelen naar tal van andere organismen toe. In de hagen en bomen vinden insecten, vogels en zoogdieren, voedsel, nest- en schuilgelegenheid. Ook enkele wilde planten en paddestoelen kunnen hier en daar een plaatsje veroveren. Om de natuur bovendien een handje te helpen werden op de kwekerij een aantal nestkasten opgehangen, die er op hun beurt ook voor zorgen dat de inwonende vogels als nuttige bestrijders van insectenplagen kunnen dienen. De proefboomgaard (zie infra) voorziet bovendien nectar en stuifmeel voor bijen en hommels die in de landbouwwoestijn anders niet veel voedsel vinden. Er wordt niet gesproeid tegen insecten, tenzij met ecologisch erkende producten.

 

Bodem

 

Op de kwekerij wordt extra aandacht besteed aan de bodem. Deze vormt immers de basis voor de planten die erin gekweekt worden. Veel landbouwbodems zijn door jarenlange industriële uitbating volledig uitgeput (zeer laag humusgehalte) en kunnen enkel voldoende productief zijn door input van grote hoeveelheden meststoffen, wat de alombekende nadelen geeft naar bodem- en vooral waterkwaliteit. Door de gangbare bewerkingstechnieken (bv. ploegen) wordt er ook veel schade aan de bodemfauna toegebracht en wordt de afbraak van humus in de bodem verder versterkt door toegenomen oxidatie. Om dit alles tegen te gaan werd er initieel een grote hoeveelheid compost ingewerkt om het humusgehalte op te krikken. Verder wordt door aanleg van graspaden en het gebruiken van een schoffel getracht om zo min mogelijk de bodme te keren (bv. door ploegen of frezen) zodat de afbraak van humus beperkt wordt en het bodemleven zo min moelijk verstoord wordt.

 

Onkruidbeheer

 

In het onkruidbeheer wordt zo min mogelijk gesproeid. Indien mogelijk wordt geschoffeld, enkel wanneer dit niet mogelijk is (bv. omwille van weersomstandigheden of hardnekkige onkruiden) wordt er gesproeid. Het sproeien beperkt zich dan ook tot de voet van de planten. Tussen de rijen zorgen graspaden ervoor dat onkruid minder kans krijgt. Hier wordt dan ook niet gesproeid.

 

Proefboomgaard

 

Er is een kleine proefboomgaard aangelegd die verschillende doelen heeft. Als eerste dient de boomgaard om entmateriaal te voorzien voor de kwekerij. Op deze manier is er steeds voldoende kwalitatief vermeerderingsmateriaal voorhanden en kunnen vergissingen geminimaliseerd worden. Het aanleggen van een proefboomgaard geeft ook de mogelijkheid om verschillende rassen te evalueren om zo de meest interessante eruit te halen. De boomgaard bevat een collectie rassen die in de gangbare commerciële teelt niet meer toegepast worden. Door ze samen te brengen en te onderhouden wordt dus ook een bijdrage verleend aan het behouden van deze rassen en dus aan de biodiversiteit. Bovendien kan het fruit uit de boomgaard gebruikt worden om mensen kennis te laten maken met de grote smaakverschillen tussen de verschillende rassen. De bijen zijn ook blij met het extra stuifmeel!

 

   KWEKERIJ